Page 7 - ROEMENIE MAGAZINE WINTER 2014
P. 7
Politiek

mensen die op enig moment met justitie Dit concept moet enige mate ook de
in aanraking waren gekomen en zelfs dat eerste leiders na de omwenteling in
was geen garantie voor een leven buiten Roemenië bezig hebben gehouden
het systeem. De in december 1898 en het zou nog lang duren tot dat de
zichzelf uitgeroepen machthebbers leiders van het eerste uur tot het besef
behoorden tot deze elite waardoor strikt kwamen dat dit concept een zeer
genomen de communistische elite niet beperkte houdbaarheidsdatum in de
door een andere maatschappelijk of geschiedenis was beschoren.
politieke elite vervangen werd. Het probleem van de elite echter is
voorlopig van blijvende aard in de
GEEN KAPITALISME MAAR Roemeense samenleving en dat is op
MENSELIJKE TREKKEN zijn best te merken ook in de hevigheid
van de politieke strijd maar ook op een
In de geschiedenis bestaan evenmin schrijnende wijze als het gaat om het
precedenten voor een dergelijke verschijnsel van de corruptie. De helaas
systeemwisseling. Het communistische nog overal in de samenleving heersende
systeem heeft dictaturen gegenereerd opvatting dat de politieke macht
die op geen wijze vergelijkbaar met de onmiddellijk en onbeperkt verzilverd
daarvoor bestaande of andersoortige dient te worden op een bestuurlijke
dictatoriale bewinden is. Hierdoor kan wijze waardoor het bestuur volledig aan
de overgang van het communisme naar politiek onderworpen is, creëert ruimte
een open samenleving onvoorspelbare voor veel uitwassen. De bestrijding van
vormen aannemen en dat is veelvuldig deze uitwassen wordt dan weer in de
gebleken. Er zijn immers grote verschil- politieke strijd gebruikt, hoewel iedereen
len geweest in de toepassing van de zou moeten beseffen dat corruptie
communistische doctrine waardoor ook geen politieke kleur draagt. Zie hier
de wijze waarop dit systeem ontmanteld een van de redenen voor de heersende
werd, verschilde van land tot land.

De scheiding die daarna in de Roemeense teleurstelling voor bij jongeren. Maar dr. D. (Dorin) Perie
samenleving plaats heeft gevonden, ook de frustraties met betrekking tot Docent Romaanse talen en culturen
liep langs andere lijnen dan die in de het uitblijven of te trage verbeteringen aan de Universiteit van Amsterdam.
handboeken sociologie beschreven in de infrastructuur, onderwijs en
staan. Binnen de samenleving bestond gezondheidszorg blijven door sudderen Roemenië Magazine 7
wel een mate van verscheidenheid in de samenleving en dan heb ik het nog
waarin men aan de werkbaarheid van niet over het levenstandaard gehad.
het communistisch systeem twijfelde. Laten we hopen dat de basale natuur-
Er kon evenmin voorbij gegaan worden kundige wetten die ook binnen de
aan de tekorten aan levensmiddelen en samenleving actief zijn geen geheim voor
primaire levensvoorzieningen. Hoewel de nieuwe president zullen zijn. Hij lijkt
vrijwel volledig van de buitenwereld nu veel vertrouwen te genieten bij
afgesloten, snakte het volk naar iets de jonge mensen die in de levensfase
anders dat, zoals velen in die tijd durfde verkeren waarin een toekomstperspectief
te zinspelen, geen kapitalisme hoefde te van levensbelang is. Er zijn immers te
zijn maar tenminste enigszins menselijke veel van hen tijdens de revolutie
trekken zou moeten hebben. Zie hier ook gevallen om hun offers niet te erkennen
de bron van het concept van “socialisme en te eerbiedigen.
met menselijke gezicht”.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12